REGULAMIN:

§ 1 Definicje

Regulamin 
– niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, wraz z załącznikami.
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ossip.pl.
Strona – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem https://ossip.pl.
Sprzedawca – Olga Osip – Ossip Design, ul. Biała 8, 31–215 Kraków, NIP: 5492260530.
Klient – konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca–konsument.
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca–Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Gość – Klient nieposiadający Konta Klienta w Sklepie.
Towar – wszystkie dostępne produkty wystawione przez Sprzedawcę w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Sklep dostępny pod adresem https://ossip.pl prowadzony jest przez Olga Osip – Ossip Design, ul. Biała 8, 31–215 Kraków, NIP: 5492260530.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych osobowych osób trzecich bez zgody.
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną:
  1.  Umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie bez konieczności rejestracji Konta Klienta;
  2. Prowadzenie Konta Klienta;
 2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie bez konieczności rejestracji Konta Klienta jest usługą prowadzącą do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną do czasu ustania przesłanki będącej powodem nałożenia blokady. Sprzedawca informuje Klienta o nałożeniu blokady za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, podanego podczas rejestracji Konta Klienta. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną w określonych sytuacjach:
  1. Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów;
  2. Klient dopuścił się naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
§ 4 Składanie zamówienia
 1. Klient, za pośrednictwem Strony, może składać w Sklepie zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient może złożyć zamówienie jako Gość, bez potrzeby rejestrowania Konta Klienta.
 3. Złożenie zamówienia polega na jego skompletowaniu poprzez dodanie do koszyka wybranych Towarów za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka" a następnie wybraniu sposobu dostawy i formy płatności oraz wypełnieniu i wysłaniu za pomocą przycisku „Kupuję i płacę" formularza zamówienia.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient informowany jest o wszystkich kosztach, jakie zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient winien jest się zapoznać.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przekazuje Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, potwierdzenie jego złożenia oraz informację o przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższych informacji zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
§ 5 Płatność
 1. Podane w Sklepie ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym).
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał formę przedpłaty, winien opłacić zamówienie w terminie 7 Dni roboczych.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w tej samej formie, w jakiej Klient opłacił zamówienie, chyba że Sprzedawca i Klient zgodzili się na inną formę.
 5. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie, Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną o wyznaczeniu dodatkowego terminu na dokonanie płatności. Po upływie wyznaczonego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, zgodnie z art. 491 kodeksu cywilnego. O odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
§ 6 Dostawa
 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Dostawcy, dostarcza towary na wskazany w formularzu zamówienia adres na terytorium Polski.
 2. Klient może skorzystać z poniższych form dostawy:
  1) odbiór osobisty (po uprzednim telefonicznym umówieniu dogodnego terminu odbioru);
  2) przesyłka kurierska.
 3. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Odbiór osobisty Towaru jest bezpłatny.
 5. Koszt i czas dostawy, liczony w dniach roboczych, podany jest na Stronie Sprzedawcy.
 6. Czas dostawy liczony jest od daty:
  1) potwierdzenia przyjęcia zamówienia i uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem bankowym, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
 7. W dniu nadania przesyłki Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną o wysłaniu Towaru.
 8. Do przesyłki dołączany jest paragon lub faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT, trakcie składania zamówienia, Klient zobligowany jest poinformować Sprzedawcę, iż nabywa Towar jako Przedsiębiorca.
 9. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta i odesłania Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy, Sprzedawca uzgadnia z Klientem termin i koszt ponownej dostawy.
§ 7 Postępowanie reklamacyjne
 1. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku gdy sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 3. Klient może złożyć reklamację:
  1. Telefonicznie pod numerem telefonu +48 733 322 411;
  2. Drogą elektroniczną na adres biuro@ossip.pl;
  3. Pisemnie za pomocą formularza reklamacji przesłanego na adres Olga Osip – Ossip Design, ul. Biała 8, 31–215 Kraków.
 4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie przez Klienta:
  1. Danych kontaktowych składającego reklamację;
  2. Informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności daty i rodzaju wystąpienia wady;
  3. Oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć, na koszt Sprzedawcy, wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
§ 8 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Warunki odstąpienia od Umowy sprzedaży określają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą–Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę–Konsumenta lub przez osobę trzecią inną niż Dostawca.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca–Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby odstąpić od umowy Konsument oraz Przedsiębiorca–Konsument może wysłać formularz odstąpienia od umowy wraz z zakupionymi Towarami drogą pocztową na adres Olga Osip – Ossip Design, ul. Biała 8, 31–215 Kraków lub wysłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres skrzynki elektronicznej ossip.info@gmail.com, a następnie odesłać drogą pocztową zakupione Towary na powyższy adres w terminie 14 dni od daty przesłania formularza odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca–Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy–Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy–Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca–Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca–Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy–Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę–Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca–Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca–Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca–Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Jeżeli ze względu na charakter Towaru nie może on być odesłać w zwykły sposób pocztą Sprzedawca informuje na Stronie o kosztach jego zwrotu.
 13. Konsument oraz Przedsiębiorca–Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy–Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§ 10 Odpowiedzialność
 1. Recenzje Towarów, publikowane przez Klienta, dostępne są dla innych osób odwiedzających Stronę Sprzedawcy.
 2. Klient, publikując recenzję, wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania treści naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa.
§ 11 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
2. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności, dostępna na Stronie Sprzedawcy.
§ 12 Pliki cookies
Informacje dotyczące plików cookies zawiera Polityka plików cookies.
§ 13 Wymagania techniczne
1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu Klient winien posiadać:
 1. Urządzenie z dostępem do Internetu – komputer stacjonarny lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon);
 2. Przeglądarkę internetową z obsługą JavaScript;
 3. Aktywne konto poczty elektronicznej.
2. Ze względów bezpieczeństwa rekomendowane jest:
 1. Korzystanie z oryginalnej i aktualnej wersji systemu operacyjnego;
 2. Korzystanie z programu antywirusowego z aktualną bazą sygnatur. § 14 Postanowienia końcowe
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje Klienta za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, skutkuje to rozwiązaniem umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023.