POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Szanując bezpieczeństwo i prawo do prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Zawiera ona informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz informacje o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie zkrajowymi oraz europejskimi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 1 Definicje
Administrator danych 
– administratorem danych, czyli podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Olga Osip – Ossip Design SP z o.o., ul. al. Pokoju 17/17 31–548 Kraków, NIP: 6751794713.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Przetwarzanie danych osobowych – oznacza wszelkie operacje na danych osobowych, na przykład zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie. W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę ze strony, Administrator danych przetwarza dane w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług, zgodnie z zasadą minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO.
Strona – strona internetowa prowadzona przez administratora danych pod adresem https://ossip.pl/.
Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Administratora danych pod adresem https://ossip.pl/.
Usługobiorca – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub korzystająca ze strony.
§ 2 Cel i podstawa prawna przetwarzania
W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, poszczególne operacje przetwarzania są oparte na różnych podstawach prawnych, różny jest okres retencji danych osobowych, a także zakres zbieranych danych.
Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres retencji danych osobowychZakres danych osobowych
Realizacja umów z klientami sklepu internetowegoArt. 6 ust. 1 lit. b RODODane są przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowyImię, nazwisko, adres, adres e- mail, numer adresowe,
i identyfikacyjne wystawienia faktury telefonu, dane rozliczeniowe niezbędne do
Obsługa zwrotów i reklamacjiArt. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
– ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
– ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowościDane są przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacjiImię, nazwisko, adres, adres e- mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego
Ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f RODODane są przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Imię, nazwisko, adres
Prowadzenie rozliczeń i księgowościArt. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
– ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
– ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowościDane są przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa – co do zasady 5 lat liczone od początku roku, następującego po roku, w którym sporządzono dokument księgowyImię, nazwisko, adres, adres e- mail, numer
adresowe,
i identyfikacyjne
wystawienia faktury, numer rachunku bankowego telefonu, dane rozliczeniowe niezbędne do
Prowadzenie usługi NewsletterArt. 6 ust. 1 lit. a RODODane są przetwarzane do czasu wycofania zgodyImię, adres-e-mail
Obsługa zapytań złożonych przez formularz kontaktowyArt. 6 ust. 1 lit. a RODODane są przetwarzane do czasu wycofania zgodyImię, numer telefonu, adres-e- mail, inne dane podane dobrowolnie przez osobę składającą zapytanie
Prowadzenie kont w mediach społecznościowych w celu promowania marki (Facebook, Instagram, YouTube)Art. 6 ust. 1 lit. f RODODane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwuSzczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z korzystaniem z mediów społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych portali Facebook Instagram YouTube
Przetwarzanie plików cookiesArt. 6 ust. 1 lit. f RODODane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu (jest to możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki)Szczegółowe informacje zawiera Polityka plików cookies
§ 3 Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną działalnością, Administrator danych udostępnia dane osobowe następującym podmiotom:
 1.  Podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi informatycznej;
 2. Dostawcy usług płatniczych;
 3. Hostingodawca;
 4. Banki;
 5. Podmioty zapewniające obsługę księgową;
 6. Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Usługobiorcom przysługują poniższe prawa:
 1. Prawo dostępu do danych;
 2. Prawo do sprostowania danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – przysługuje, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. 6) Prawo do przenoszenia danych – przysługuje, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. 7) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W przypadku przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, Usługbiorcy przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
§ 5 Wymóg podania danych
 1. Podanie danych oznaczonych, jako niezbędne, jest wymagane w celu złożenia zamówienia, przyjęcia i obsługi zapytania oraz wywiązania się Administratora danych z wymogów prawa. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zamówienia lub zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. W przypadku zamówienia Newslettera podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe jego przekazywanie.
§ 6 Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
§ 7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.
§ 8 Pliki cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Polityka plików cookies.
§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Administrator danych na bieżąco weryfikuje i aktualizuje Politykę.
 2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 1 lutego 2021 r.