Regulamin

REGULAMIN

11.. POSTANOWIIEENIIA OGÓLLNEE

Właścicielem sklepu internetowego www.ossip.pl jest Erma

Ossip Design

1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego

z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego

konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest

dobrowolne i nieobowiązkowe.

2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta, tj. zakupy

bez rejestracji.

3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów,

otrzymywania powiadomień dotyczących statusu zamówienia, udział

w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

33.. WARUNKII ZAWIIEERANIIA UMOWY SPRZEEDAŻY

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a)

(https://ossip.pl/)

założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności

zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest

wypełnienie formularza zamówienia.

2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez

Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają

obowiązujący podatek VAT.

4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie

przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient

jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

5. Sklep www.ossip.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.

6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta

o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi

wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez

Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód

zawarcia umowy.

8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

44.. WARUNKII PŁŁATNOŚCII

1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą

NestBank numer rachunku: 37 2530 0008 2097 1039 1457 0001

3. W tytule wpłaty należy podać nr zamówienia. W przeciwnym razie może

to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia, lub w ostateczności

wpłata może być niemożliwa do zidentyEkowania.

55.. TEERMIIN PŁŁATNOŚCII

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany

jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży

zostaje zerwana z winy Klienta.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient

obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

66.. CZAS REEALLIIZACJJII ZAMÓWIIEENIIA

1. Realizacja zamówień następuje w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym w/w dni robocze

nalicza się po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

3. Czas realizacji zamówień zależy od wybranej przez Klienta formy płatności:

Szybka płatność Dotpay – 1-4 dni robocze,

Płatność przy odbiorze – 1-2 dni robocze,

Płatność przelewem tradycyjnym – 1-4 dni robocze od daty zaksięgowania

wpłaty.

77.. DOSTAWA ZAMÓWIIEENIIA

1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oraz poza granicami kraju wg cennika poczty polskiej lub Ermy kurierskiej.

2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży

stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce

„Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania zamówienia.

3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze

(zgodnie z umową z Ermą kurierską) lub 2-4 dni robocze (Paczka w Ruchu).

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku

zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody

w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez

wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi

wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

88.. REEKLLAMACJJEE ZWROTY WYMIIANY

1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie

z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego

zamówienia.

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie

wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres

www.ossip.pl lub odesłać na adres Candy Wojciech Czyżowicz, 97-

320 Wolbórz ul. Garncarska 43. Zalecamy wysyłkę listem poleconym

(rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za

pobraniem. Formularze reklamacji i zwrotu są dostępne pod linkiem

https://polskiemodne.pl/wp-content/uploads/2019/05/returnform.pdf

(https://ossip.pl/wp-content/uploads/2019/05/returnform.pdf)

3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go

odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Rynek

Główny 28, Kraków, kod 31-010

4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Koszty wysyłek ponosi kupujący.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie

najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej

złożenia.

7. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest

prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na

stronie www.ossip.pl Przesłanie innego formularza lub błędnie

wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

8. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W

przypadku paczek pobraniowych zwrot zostanie zrealizowany na podany

numer konta w formularzu zwrotu.

9. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem

Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa

i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności

produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

99.. PRAWO ODSTĄPIIEENIIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może

w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny

i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do

Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać

pocztą elektroniczną na adres info@ossip.pl lub pocztą polską na

. (wyjątkiem jest bielizna, która nie podlega zwrotowi).

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia

Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez

niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż

najtańszy zwykły sposób dostawy). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że

sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności

otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

3. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym.

4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi

bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

1100.. POSTANOWIIEENIIA DOTYCZĄCEE PRZEEDSIIĘĘBIIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą

wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej

z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może

nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego

konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo

ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania

przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta

sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

1111.. IINFFORMACJJA DOTYCZĄCA ŚWIIADCZEENIIA USŁŁUG DROGĄ

EELLEEKTRONIICZNĄ

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz klientów następujące

usługi:

a. Umożliwianie zawierania w Sklepie drogą elektroniczną umów sprzedaży

towarów zgodnie z niniejszym regulaminem

b. Umożliwianie rejestracji w e-sklepie i stworzenie konta klienta

c. Wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej towarów

oraz wiadomości informujących o aktualnym statusie zamówienia.

2. Warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą

elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej (typu Internet Explorer, Google

Chrome, FireFox lub podobne)

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego

działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej

i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości

zgłoszone przez Klientów

b. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę

o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu

Sklepu Internetowego.

c. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może

zgłaszać pisemnie na adres: Rynek Główny 28, Kraków, kod 31-010

Wolbórz, mailowo pod adres sklep@ossip.pl lub telefonicznie, pod

numerem 573 101 763

.

d. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do

korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej

z funkcjonowaniem Sklepu.

e. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni,

a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za

pośrednictwem Dotpay.pl

1122.. POSTANOWIIEENIIA KOŃCOWEE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne

właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

OBJJAŚNIIEENIIEE::

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie

zamówienia.

KLIENT – osoba Ezyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności

prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są

dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach

w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od

Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie

Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

SPRZEDAWCA– Ossip Design | Rynek Główny 28, Kraków, kod 31-010 | REGON:

380364696 NIP: 6793169782

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze

Sprzedawcą.

ossip.pl to sklep internetowy w którym znajdziesz ubrania

polskich firm w przystępnych cenach.